Nederlands

BİF Students
Islamitische Federatie van België
Studentendepartement

Voorwoord

Europa is niet wat het is geweest. Zowel het aantal inwoners als de religieuze en culturele verschillen zijn heel verschillend ten opzichte van vroeger. De Islamitische bevolking is voor de toekomst van Europa een onbetwistbaar feit. Dit houdt in dat de toekomst van Europa gelijk staat aan de toekomst van de miljoenen moslims hier. Dit feit zal ook zijn invloed hebben op de toekomst van de moslimgemeenschap over heel de wereld.
De relatie tussen Europa – waar een herontmoeting met de Islamitische beschaving plaatsvindt – en de gehele Moslimwereld, zal sterker zijn indien we dit baseren op solidariteit i.p.v. conflict en indien we coöpereren en elkaar steunen.
Wij als studenten, moeten binnen deze relatie, die er is of er nog moet komen, een opbouwende of richtinggevende plaats innemen.
De verwachting van de Belgische Islamitische Federatie Studentendepartement van de studerende populatie is als volgt: de ijver en het geloof dat onze eigen wetenschappers en geleerden een verrijking zullen vormen voor deze gemeenschap mag nooit verloren gaan.
Onderschat je zelf niet,

Abdil Kara
Voorzitter BİF Studenten Departement

Jongeren organisatie

Het doel van BIF Jongeren organisatie is het opvoeden van jongeren in België tot bewuste individuen omtrent hun islamitisch en cultureel identiteit zodat ze een meerwaarde kunnen betekenen voor de bevolking waarvan ze deel uitmaken.
De jongerenorganisatie organiseert sinds 25 jaar onderwijskundige en culturele evenementen en sportactiviteiten voor zijn doelpubliek bestaande uit middelbare scholieren tot afgestudeerden. Dit gebeurt in samenwerking met zijn eigen 28 associaties over heel België om op die manier de opbouw van een ‘voor de mensheid nuttige generatie’ te garanderen.

Studentendepartement

BIF Studentendepartement levert met zijn bestaan in België een daadwerkelijke bijdrage aan de pluralistische en multiculturele maatschappij door in samenhang te blijven met zijn eigen historische traditie.
Onze evenementen hebben enerzijds tot doel onze jongeren met correcte morele waarden op te voeden maar anderzijds bieden we hun steun om een succesvolle schoolcarrière op te bouwen en motiveren we hen om zelfzekere individuen te worden zodat ze een verrijking kunnen zijn voor de gemeenschap waarin ze leven.
De verschillende activiteiten van het Studentendepartement, die over heel België plaatsvinden, kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: onderwijskundige, culturele en sociale activiteiten. De belangrijkste van deze activiteiten zijn UNIDAY, Symposia, panels, seminaries, speciale educatieve programma’s, seminariekampen en vergaderingen van het Studentendepartement. Deze op regelmatige basis georganiseerde activiteiten geven de studenten in België een doel en richting in hun leven.

Speciaal educatief programma

Een invloed hebben op de gemeenschap en bouwen aan een gezonde toekomst is enkel mogelijk als we in onze eigen toekomst investeren. Onze bron hiervoor is onze jongerengeneratie met wie we samen aan een toekomst moeten werken. We achten dit een verplichting voor onszelf en voor de gemeenschap. Deze jongeren moeten bewust zijn van hun religie, taal, geschiedenis en cultuur. Het speciaal educatief programma doelt hierop en wil de jonge generatie opvoeden tot geleerde jongeren die hun cultuur niet zijn vergeten en als individu een voorbeeldfunctie kunnen vervullen.

Historische uitstappen

Geziler

Activiteiten

Uniday

Om op elk gebied ons bestaan te kunnen opeisen, is er werkzaamheid vereist en geen passiviteit. Wij, het Studentendepartement, zijn aanwezig in Europa. Telkens vernieuwende kennis is onontbeerlijk om vanuit onze tradities een blik te kunnen werpen op de toekomst. In deze context is het belangrijk dat we de toekomst niet enkel bekijken vanuit het verleden, maar ook vanuit een hedendaags perspectief. Onze historische wortels moeten geen gebied van frustratie vormen maar moeten een bron van inspiratie zijn die ons voorbereid op de toekomst. De manier waarop we ons verleden evalueren zal de grenzen van ons perspectief definiëren. Een gezonde relatie met ons verleden zal ons de mogelijkheid geven om onze toekomst met onze eigen handen een gestalte te geven. UNIDAY is een periodiek georganiseerd evenement gericht om studenten op deze reis te kunnen ontmoeten.

Panels / Symposium / Seminaries

Het is niet mogelijk om noch nieuwe gedachten te ontwikkelen noch over de echtheid van ideeën te spreken indien deze gedachten niet worden uitgewisseld en becommentarieerd. Het studentendepartement werkt mee aan evenementen waar de mogelijkheid wordt geboden om ideeën uit te diepen zodat verscheidene meningen over intellectuele en actuele onderwerpen bediscussieerd en geanalyseerd kunnen worden. Er wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe en verschillende meningen door activiteiten te organiseren in de vorm van panels, seminaries en symposia.

Seminarie kampen

Seminarie kampen zijn programma’s die we organiseren om een bepaald topic uitgebreid te behandelen. Op deze kampen krijgen studenten over heel België de kans om elkaar beter te leren kennen en hun band te versterken. De seminaries van de experts bieden de mogelijkheid om een bepaald onderwerp nauwkeurig te onderzoeken en uit te diepen.

Departementsvergaderingen

De regionale verantwoordelijken van het studentendepartement vergaderen op regelmatige basis. Tijdens deze vergaderingen worden de jaarlijkse planningen opgemaakt en de activiteiten opgevolgd en beoordeeld. Eveneens wordt er allerlei info overgebracht zodat de jeugd wordt aangemoedigd om nuttige diensten te kunnen bieden.

Contact